پرسنل واحد

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

حجت ظفری پور

مسئول امور مالی

42253882

سعید رشید جلودار

مسئول بودجه

42241906

خسرو هادی پور

رسیدگی اسناد

42252483

رضا شاطرپور

حسابدار-دفترداری

42252483

بهزاد اکبری بیاتیانی

حسابدار-دریافت پرداخت

42241906

خانم امیدی نسب

حسابدار-دریافت پرداخت

42241906

محمد علی ابراهیمی

مسئول درآمد

42252483

حکیمه کاید

 صدور چک

42252483

  صادق هدایت
 درآمد   42252483  
  علیرضا ناظمی فر
    امین اموال 42252483
       محمد رضا خرد جو  بایگان 42252483

پرسنل واحد

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

حجت ظفری پور

مسئول امور مالی

42253882

سعید رشید جلودار

مسئول بودجه

42241906

خسرو هادی پور

رسیدگی اسناد

42252483

رضا شاطرپور

حسابدار-دفترداری

42252483

بهزاد اکبری بیاتیانی

حسابدار-دریافت پرداخت

42241906

خانم امیدی نسب

حسابدار-دریافت پرداخت

42241906

محمد علی ابراهیمی

مسئول درآمد

42252483

حکیمه کاید

 صدور چک

42252483

  صادق هدایت
 درآمد   42252483  
  علیرضا ناظمی فر
    امین اموال 42252483
       محمد رضا خرد جو  بایگان 42252483
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب