تلفن داخلی

تلفن مرکز

سمت

نام واحد

نام و نام خانوادگی

203-204

4222448-061

کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

سلامت خانواده و جمعیت

اکرم فولادی عطار

202

4222448-061

کارشناس سلامت باروری و جمعیت

سلامت خانواده و جمعیت

معصومه پوربیات

206

4222448-061

کارشناس سلامت سالمندان

سلامت خانواده و جمعیت

مریم آذرکمان

206

4222448-061

کارشناس سلامت میانسالان

سلامت خانواده و جمعیت

ندا براشه

205

4222448-061

کارشناس سلامت مادران

سلامت خانواده و جمعیت

نرگس حق پرست

 

201

4222448-061

کارشناس رابط سلامت مادران مراقبت ویژه

سلامت خانواده و جمعیت

عصمت انعام

205

4222448-061

کارشناس سلامت نوزادان

سلامت خانواده و جمعیت

معصومه سلیمانی نژاد

205

4222448-061

کارشناس سلامت کودکان

سلامت خانواده و جمعیت

هدی محقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب