#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
گسترش و هماهنگی

            واحد گسترش و هماهنگي

    واحد  گسترش وهماهنگي شبكه به طور عمده شامل 2 حيطه كاري بوده كه حيطه هماهنگي آن پل ارتباطي مديريت و زير مجموعه بوده كه وظيفه اطلاع رساني     و هماهنگي بين بخشي و برون بخشي مسائل مختلف  وبرنامه ها را برعهده دارد.  حيطه گسترش شبكه شامل تقسيم  جمعيت ها وتيم هاي سلامت و همچنين بازبيني  طرح گسترش واصلاحات  لازم مي باشد

 

خلاصه   فعاليت هاي واحد هماهنگي و گسترش شبكه شهرستان:

·         تهيه GIS(َشناسنامه تيم سلامت)جهت توزيع جمعيت تحت پوشش بيمه روستايي به پزشكان خانواده.

 

·         جمع آوري زيج حياتي مراكز بهداشتي درماني و ثبت  اطلاعات  آن در برنامه HNIS،جهت گرفتن  شاخص به تفكيك واحد هاي بهداشتي ،

 

استخراج كليه شاخص هاي زيج  حياتي وارائه آن  به واحدهاي ستادي.

 

·         براورد وصدور 80% حكم حقوقي پزشك وماما بيمه روستايي به صورت ماهيانه و20% در پايان  هر فصل.

 

·         براورد كمبود تجهيزات مورد نياز مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي وپيگيري جهت تهيه  تجهيزات مورد نياز مراكز.

 

·         پايش عملكرد پزشك وماما بيمه روستايي در پايان هر فصل.

 

·         توزيع پرونده سلامت بين مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده ونظارت بر تكميل صحيح آنها

 

·         جمع بندي نسخ وفرم عملكرد تيم سلامت به صورت ماهيانه وارسال آنها به بيمه خدمات درماني ومركز بهداشت استان

 

·         ارائه آمار عملكرد بيمه روستايي بصورت فصلي

 

·         بازنگري طرح گسترش شهرستان وپيش بيني مناطقي كه نياز به خانه بهداشت، پايگاه بهداشتي يا مركز بهداشتي مي باشد وهمچنين پيش بيني

 

نيرو وتجهيزات مورد نياز براي آنها

 

·         انجام بيمه گري در ابتداي سال براي  مشخص شدن وضعيت بيمه جمعيت روستايي وارسال جمع بندي نهايي آن به استان

 

·         وارد كردن اطلاعات پرسنلي طبق آخرين احكام،اطلاعات پرسنل جديد الاستخدام وطرحي در برنامه پشتيبانHNISو ارسال تغييرات برنامه پشتيباني شهرستان دزفول به صورت ماهيانه به مركز بهداشت  استان

 

·         پيش بيني واعلام نياز  نيروهاي طرحي به صورت فصلي به معاونت بهداشتي

 

·         جذب اعتبار بهبود استاندارد و ارائه ليست تجهيزات فني و اداري مورد نياز مراكز، جهت خريد.

 

·         پاسخگويي به مسائل مطرح شده از طرف ساير ادارات در خصوص مشكلات بهداشتي مناطق مختلف تحت پوشش شهرستان

 

·         برگزاري كلاس هاي باز آموزي و كارگاه جهت پزشكان بيمه روستايي و ماماها و بهورزان

 

·         شركت در امر بهورز يابي و گزينش بهورز جهت خانه هاي بهداشت.

 

·         معرفي نيروهاي جديدالاستخدام  وطرحي به واحدهاي  ستادي جهت آشنايي با وظايف بخش هاي مختلف ستاد شهرستان

 

·         عقد قرار با پزشك و ماما بيمه روستايي

 

·         هماهنگي جهت اسكان پزشكان در مراكز بهداشتي درماني مچري برنامه پزشك خانواده  جهت شيفتهاي آنكالي  پزشكان

 

·         نظارت برحضور و غياب پزشكان و ماماها وساير پرسنل در ساعات  اداري وشيفت آنكال پزشكان

 

·         ارسال و ابلاغ بخشنامه ها ودستورالعملهاي جديد به مراكز بهداشتي درماني  تابعه جهت اطلاع

 

·          

پرسنل شاغل در این واحد:

مرتضي حكيم زاده –کارشناس بهداشت عمومی-سمت: مسئول واحد

hakimzadeh.2003@gmail.com                                                                                                

 

 

 پگاه آژند-کارشناس بهداشت عمومی                                   

 

محبوبه كايد-بهیار