دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
اندیکاسیون توبکتومی