دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
امور اداری

 

مسئول امور اداری مرکز بهداشت

آقای علی رسولی منش

 

 

شرح وظایف امور اداري مرکز بهداشت

- تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به مراکز و واحدهای تابعه.

- هماهنگی دراجرای امورمربوط به ادارات کارگزینی - دبیرخانه.

- رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی واداری واصله ازسایرادارات.

- نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ،ارتقا رتبه، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره .

- تأييد احكام حقوقی .

- پيگيري در خصوص تغيير عنوانها و طرح در جلسه و تنظيم صورتجلسه مربوطه .

- تهيه گزارشات لازم و شركت در جلسات مربوطه .

- انجام ساير امور حسب مورد

- تعيين سختي كار و مكاتبات مربوطه با وزارتخانه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

- جمع آوری،طبقه بندی،تجزیه وتحلیل آمارواطلاعات پرسنل درموردکلیه کارکنان

- انجام اقدامات لازم بمنظور تأمین سهمیه های کارکنان سازمان شامل (سهمیه هایسفرهای زیارتی وسیاحتی وبلیطهای مسافرتی و ...) وبرقراری سیستم توزیع آنها براساس ضوابط ومقررات مربوطه

- برنامه ریزی،تهیه وتنظیم واجرای طرحهای تفریحی شامل (تأمین هتل،گردشگاه،باشگاه،سمینارو...) برای کارکن ان سازمان

- برنامه ریزی واجرای برنامه هایت شویقی جهت فرزندان ممتازکارکنان ونیزامورمربوط به اوقات فراغت ازتحصیل آنان

- انجام کلیه امورپرسنلی کارکنان سازمان شامل ترفیعات،تغییرات،نقل وانتقالات،مرخصی و... درچهارچوب ضوابط ومقررات مربوطه

- انجام کلیه امورمربوط به بازنشستگان ومستمری بگیران وصدوراحکام وظیفه بگیران وراث

- نظارت برامورمحوله زيرمجموعه

- تنظيم نمودن قراردادها

- پيگيري وآماده نمودن وسايل کارکليه واحدها

- گزارش کاربه مديريت پشتيباني

- برگزاري جلسات

- انجام امورمکاتباتي

- به اجرادرآوردن کليه دستورالعملهاي اداري وبخشنامه ها

- بررسي کليه ماموريتها , اضافه کاري وغيره زيرمجموعه اموراداري


- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري


- تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
- نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
- نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه
- همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
- نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

- تشكيل پرونده هاي پرسنلي براي كليه كاركنان.

- انجام امور استخدامي و كاركنان اداري ،صدور احكام مربوط به انتصاب،ترفيع،مرخصي ،ماموريت و بازنشستگي و غيره

- اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي كشور.

- نظارت برحضوروغياب و ورود و خروج كاركنان اداري.

- صدور احكام ماموريت تحصيلي،فرصت مطالعاتي،ماموريت هاي آموزشي و اداري کارکنان

- تنظيم گزارش هاي ماهيانه و ساليانه جهت ارائه به مقام بالاتر

- صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل –صدورتسويهحسابپرسنل

- نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)

- ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

- تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي

- بايگاني مدارك پرسنلي

- تنظيم قراردادهاي پرسنلي

- صدوركارتكس مرخصي ساليانه

- تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه

- انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان ( تامين اجتماعي + تكميلي)

- پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي

- تنظيم آمار ماهيانه

- انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل بخشنامه ها, دستورالعملها, طرح طبقه بندي مشاغل, مقررات استخدامي , بازنشستگي, قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان

 

- اعمال و اجراي قوانين و مقررات اداري و استخدامي کشور که از طريق مراجع قانوني به دستگاه ابلاغ مي شود و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل

 

- شناخت وظايف و مسئوليتها , شرايط احراز پستهاي سازماني و مصوبات مربوطه

انجام مکاتبات پرسنلي و استخدامي

- تهيه پيش نويس هاي کارگزيني از قبيل احکام , انتقال , افزايش حقوق , ارتقاء و گروه تغيير شغل و عنوان , مرخصي بدون حقوق , انتصابات , خدمت نيمه وقت بانوان

 

- ماموريت آموزشي, برقراري , کاهش , قطع حق عائله مندي , برقراري , کاهش, افزايش حق اولاد

- رسيدگي و اعلام ايام بيماري كاركنان به سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت حقوق ايام بيماري .

- اقدام درموردپرداخت كمك هزينه ازدواج و نوزاد كاركنان
 
- اقدام در مورد صدور گواهي اشتغال كاركنان به مراجع ذيربط برحسب تقاضاي آنان
- اقدام در مورد صدور تسويه حساب پرسنل متوفي ـ اخراجي ـ بازنشسته و صدور حكم خروج از خدمت

- محاسبه مرخصي استفاده شده كاركنان در پايان هر سال با كسر مرخصي استحقاقي سالانه و انتقال مانده به  كارتكس سال بعد.

- اقدام به صدور گواهي حقوق جهت كاركنان براي ضمانت وام بانكي حداكثرچهارمورددرسال
 
اقدام به خلاصه نويسي پرونده ها - بايگاني مكاتبات و دستورالعمل ها

 

شرح وظايف بايگاني

ارائه سوابق وپرونده پرسنل به مسئولين ذيربط

بايگاني نمودن کليه نامه هاومدارک درپرونده هاي مربوطه وزونکنها

تحويل ودريافت پروندههابه کارشناسان واحدهاي مربوطه

پاسخگوئي به مراجعين وهمکاران بصورت تلفني وحضوري

شماره نظام پزشکي وشماره شناسنامه وسال تولدونوع تخصص ... مربوط به پزشکان

اطلاعات وسوابق مربوط به پروندههاي پرسنلي

تشکیل پروندهای جدید الاستخدام رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحی،بیمه روستایی و بازنشسته

تفکیک کردن نامه های رسمی،پیمانی،طرحی،بیمه روستایی،قراردادی ، بازنشسته و  راکدمکاتبات اداری و...

برگشماری پرونده های پرسنل

 

دراختیارگذاشتن پرونده ها جهت کارگزینی

 

بایگانی کردن نامه های اداری و لیور در زونکن های مربوطه

 

تعویض زونکن ها وپوشه های فرسوده

 

پاسخگوِیی به سوالات مراجعین وهمکاران محترم

 

شرح وظايف دبيرخانه

شركت درجلسات مربوط به اتوماسيون اداري در فن آوري اطلاعات

جوابگويي ورفع مشكل وارائه راهنمايي حضوري وتلفني اتوماسيون

پيگيري کلیه امور اتوماسيون

  دریافت نامه های رسیده به شبکه ومرکز بهداشت

ردیابی سوابق نامه های رسیده 

       

کنترل گردش صحیح مکاتبات اداری   

 

ثبت نامه های ارسالی ازشبکه به سایرسازمانها وادارات

 

ثبت تاريخ وشماره نامه وارده درنرم افزار

اسكن نامه درواقع تصويرالكترونيكي نامه هابايگاني ميشوند

تفکيک ، اسکن و ارسال نامه های واصله به حوزه معاونت پشتيبانی از طريق شبکه الکترونيک اداری

پرينت و آماده سازی نامه های صادره ارسالی از طريق شبکه الکترونيک به واحد های مورد نظر داخلی يا خارجی
کليه مکاتباتی که رياست دانشگاه و معاونتهای مربوطه و مديريت ها ارسال می کنند ثبت و پس از تفکيک از طريق اتوماسيون اداری و يا نامه رسان به مقصد ارسال می گردد.

پاسخگوئي واعلام وضعيت سوابق خواسته شده ازطرف ارباب رجوع

تحويل وکنترل کليه نامه هاي وارده صادره ماموريتها و بخشنامه ها

ثبت نامه هاطبق موازين وبرنامه ها دردفاتر انديکاتور , انديکس وکامپيوتري کردن آنها

زيراکس نامه هاي وارده که بيش ازيک ارجاع داشته باشد

انجام کليه مراحل پستي نامه ها تاتحويل به اداره پست

انجام کليه امورنامه رساني خارج اداره وداخل اداره مربوط به دبيرخانه

ثبت نامه ها در دفاتر ارسال مراسلات وتحويل آنها به واحدهاي مختلف

تحويل سريع نامه هاي فوري به واحدهاي ذيربط وارسال نامه هاي عادي درفاصله روز

کنترل ثبت انديکس وکامپيوتري نمودن نامه هاي مشتريان وتحويل به آنها

شرح وظايف واحد ماشين نويسي

تايپ نامه هاي اداري ارباب رجوع باکامپيوتر

تايپ کليه نامه هاي اداري واحدهاي درمان

تايپ جزوات آموزشي واحدهاي مختلف اداره طبق ضوابط

تايپ گزارشات کارشناسي جهت بهره وري لازم

اسامی پرسنل امور اداری:

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

ایمیل سازمانی

تلفن

کبری شاه نظر

کارگزین

 

42253884

مریم تیمار

کارگزین

 

//

مهدی کرمی

مسئول دبیرخانه

 

42222401

مرضیه رئیسی

کارگزین

 

//

سعید بشیر نجف قلی

دبیرخانه

 

//

الهام قیلا.ی زاده

بایگان

 

-

صغری موذن جولا

ماشین نویس

 

-

موید

نامه رسان

 

2222401