#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
روابط عمومی

 

شرح وظایف واحــــد روابط عمـــــومى

1. فرهنگ سازی و آموزش همگانی سلامت

2. توسعۀ ارتباطات مردمی و تکریم ارباب رجوع

3. توسعۀ ارتباطات رسانه ای

4.  تقویت ارتباطات درون سازمانی و بهره گیری از پشنهادهای کارکنان

5.  توجه به پژوهش، تحلیل محتوا و مطالعات افکار عمومی

6.  تقویت فرهنگ اسلامی و گرامیداشت مناسبت های ملی- سازمانی

7. معرفی توانمندی ها و دستاوردها در راستای ارتقای جایگاه و منزلت سازمان

8.  توسعۀ خدمات مددکاری و جلب مشارکت های مردمی و خيّرين در این زمینه

9.  حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک

10.  بررسي دلايل مشکلات، کاستيها و نارسائيهاي موجود و ارائه پيشنهادات مناسب جهت رفع آنها

11.   اقدام در جهت انعکاس ارزشها، ويژگيها، ديدگاه ها، سياستها و برنامه هاي مركز بهداشت

12.  انجام هماهنگي هاي لازم و شرکت در مجامع، ستادها و جلسات در داخل و خارج سازمان در چارچوب وظائف محوله.

13.  تنظيم و اجراي برنامه هاي خبري ، تبليغاتي و انتشاراتي

14. برنامه ريزي و انجام تبليغات سازمان با همکاري واحدهاي ذيربط در چارچوب وظايف محوله.

15. فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم، مسئولين نهادها و کارکنان با مسئولين سازمان.

16. تهيه و تدوين اخبار، بيانيه ها، اطلاعيه ها، آگهي ها و پيام هاي سازمان و اقدام در جهت نشر و انعکاس در رسانه هاي گروهي.

17.  اقدام در جهت انعکاس فعاليتها، برنامه ها، طرحها و عملکرد سازمان به جامعه.

18.  همكاري در برنامه ريزي و اجراي امور کنفرانس ها و سمينارها، مصاحبه ها، بازديدها و تشکيل نمايشگاهها با همکاري واحدهاي ذيربط در چارچوب وظائف محوله.

19.  اقدام در جهت جمع آوري، طبقه بندي و آرشيو اطلاعات اخبار و مطبوعات.

20. برنامه ريزي و هماهنگي در اجراي برنامه هاي آموزش عقيدتي کارکنان در سطح سازمان.

21.  اقدام در جهت ارسال مصوبات، دستورات صادره از سوي رياست سازمان، بخشنامه ها و دستورالعملهاي سازمان به واحدهاي تحت نظر.

   

 مسئول واحد

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلی

E-mail 

مهدی غلامی

مسؤل واحد روابط عمومي

كارشناس بهداشت عمومي

 gholami.m@dums.ac.ir