#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
مرکز آموزش بهورزی

اهداف مرکز آموزش بهورزی

الف)جذب و آموزش بهورزان جدید

ب)بازآموزی و نوآموزی بهورزان شاغل

ج)پایش و ارزیابی بهورزان در آزمون ها

د)پایش های ستادی از خانه های بهداشت

ه)انجام امور پژوهشی و علمی

اسامی پرسنل شاغل در این مرکز

خانم فریده صفاری زاده            مسول آموزشگاه

محمد حسین خسروتاج                   مربی بیماریها               h_khosrotaj@yahoo.co

خانم فاطمه توکلی                         مربی مامایی    tavakoli.f@yahoo.com

خانم فاطمه کریمی                       مربی پرستاری   karimi.fatemeh21@yahoo.com

خانم الهه رضایی نظر زاده             مربی بهداشت محیط و حرفه ای  E_nazarzadeh@yahoo.com    

خانم پروانه زرندزاده             مربی بهداشت خانواده    zarand.p@yahoo.com

بتول عزیزی                                                خدمات