دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
پیش نویس اجرای طرح نسخه7.1