دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
جلب مشارکت مردمی

برنامه جلب مشاركت مردمي

تجربه ثابت كرده كه براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به ياري همه افراد جامعه نياز است .تامين وارتقاءسلامتي افراد جامعه يكي از اساسي ترين هدف هاي هر جامعه اي است كه نياز مند همياري و همكاري عموم مي باشد . برنامه رابطان بهداشت با جلب مشاركت هاي مردمي به عنوان يكي از عوامل توسعه با ايجاد حلقه اي براي پيوند نظام بهداشتي كشور با جامعه نقش مهمي در تاثير گذاري بر رفتار مردم در زمينه توسعه فرهنگي و اجتماعي و سلامتي دارد .بنابر اين يكي از اركان ايجاد آگاهي و تغيير شيوه زندگي در جامعه است . در كشور ما با توجه به فرهنگ اسلامي موجود تا كنون انواعي از خدمات داوطلبانه و مشاركت هاي مردمي را همه ما شاهد بوده ايم و اينچنين بر ارزش هاي اسلامي و ملي مان ارج نهاده ايم . مشاركت هاي مردمي در قالب داوطلبان سلامت و با عنوان رابط بهداشت يكي از آن تواناييهايي است كه براي ارتقاء سلامت جامعه و بخصوص زنان گام برداشته است .

چگونگي تشكيل برنامه داو طلبان سلامت

در سال 1369 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري و روستايي   اقدام به طراحي و اجراي طرح داوطلبان سلامت تحت عنوان رابط بهداشت در جنوب تهران و حاشيه شهر هاي بزرگ تبريز .شيراز و اصفهان نمود .در واقع اين طرح در مناطقي شكل گرفت    كه شبكه بهداشت ودرمان به دليل گسترش بي رويه جمعيت شهري كمترين پوشش مراقبت هاي بهداشتي رابراي گروههاي آسيب پذير جامعه شهري داشت . باتوجه به موفقيتي كه اين طرح به همراه داشت در سال 1372   به صورت برنامه اي در تمام نقاط شهري كشور به اجرا در آمد و از سال1378 به تدريج در روستاها نيز توسعه پيدا كرد. كه در حال حاضر   بيش از 80000 رابط   بهداشت شهري و روستايي در سراسر كشور با نظام سلامت همكاري مي كنند .رابطان بهداشت داو طلبي هستند كه داراي حدا قل سواد تا مقطع دانشگاهي علاقمند به فعاليت هاي اجتماعي خير خواهانه و عام المنفعه و داراي مقبوليت در جامعه و بدون   هيچ گونه چشم داشت مادي .پيشتازان اين برنامه شده اند و با شركت در كلاسهاي هفتگي مركز بهداشتي درماني .مهارتهاي خود را در اختيار 50 خانوار همسايه وتحت­پوشش­خودقرارميدهند .رابطان بهداشت­براي­حفظ­سلامتي وحل مشكلات محله خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند   

اهميت اجراي طرح داوطلبان سلامت (رابطان بهداشت)
 

اجراي برنامه داوطلبان سلامت بسيار مثمر ثمر واقع شده و نتايج مهمي را بدنبال  داشته كه در زير به آن اشاره شده است :

1-تغيير نگرش و عملكرد مردم به ويژه زنان نسبت به توانايي بالقوه كه باعث تغيير وبهبود شرايط زندگي خواهد شد .

2- تقويت اعتماد به نفس و اتكا به خود در زنان رابط و خانوارهاي تحت پوشش

3- فراهم نمودن زمينه مناسب براي مشاركت زنان در توسعه اقتصادي اجتماعي

4- داوطلبان سلامت با شركت در برنامه هاي توانمند سازي و فرا گيري حرف مختلف قادر شده اند مديران سلامت در محله خود باشند .

داوطلبان متخصص

در نظام سلامت علاوه بر حضور انسانهاي خير انديش (رابطان بهداشت )و اثر بخشي حضور آ نها بر سلامت جامعه از افراد متخصص داوطلب تحت عنوان  داو طلبان متخصص نيز استفاده ميشود كه نتيجه آن توانمند سازي رابطان بهداشت توسط داوطلبان متخصص و انتقال آموخته ها از طريق رابطان بهداشت به خانوارهاي تحت پوشش و نهايتا ارتقاءجامعه به سوي توسعه پايدار ميباشد . داوطلبان متخصص باسهيم كردن ديگران در دانش و مهارت هاي خود به نوعي زكات توانايي هاي خود را پرداخت مي كنند .

 
نحوه همكاري داوطلبان متخصص با نظام سلامت 

1-داوطلبان متخصص آموخته ها و مهارتهاي خود را به رابطان بهداشت آموزش مي دهند و رابطان نيز آنها را در اختيار خانوارهاي تحت پوشش خود قرار مي دهند .

2- گروهي از مسئولين و متخصصان بخشهاي توسعه كه تعدادي از افراد جامعه را تحت پوشش دارند با كسب آموزشهاي بهداشتي از طريق نظام سلامت آنها را به گروههاي تحت پوشش خود انتقال ميدهند و اينچنين با نظام سلامت همكاري ميكنند .
3- افرادي از سياستمداران ،معاونين ،نمايندگان مجلس ،مديران ،روساي دانشگاه ها ، اساتيد ،اعضاء هياتهاي علمي ،روساي ادارات ،استانداران ،فرمانداران ،شهرداران ،شوراي شهر ،بازنشستگان ،دانشجويان ،مسئولين بهداشت ودرمان ،مسئولين صدا وسيما و .....با حمايت هاي سياسي .مالي .فكري .مديريتي و رفاهي فعاليت هاي داو طلبانه را هدايت مي نمايند و به اين تربيب جامعه را به طرف ارزشهاي معنوي سوق مي دهد .براي رونق دادن به فعاليت هاي داوطلبانه در جامعه برنامه داو طلبان سلامت نيازمند حمايتهاي همه جانبه شما افراد متخصص است .

شرح وظايف واحد جلب مشاركت مردمي:


- دستیابی به روشهای جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف و اجرای برنامه های آموزشی و بهداشتی پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسائل بهداشتی مربوطه 
2- برنامه ریزی جهت آموزش و آشنایی پرسنل مراکز انتخاب شده برای اجرای برنامه های مشارکت مردم شامل داوطلبان متخصص ادارات و مربیان برنامه داوطلبین شهری و روستائی و عشایر
3- توانمند سازی داوطلبان سلامت شهری -روستائی - متخصص - شامل هدایت آموزشی - کمک در تهیه بسته های آموزشی و نظارت برروند صحیح و کامل آموزش آنان
4- افزایش کمی برنامه های تحت پوشش از طریق:
- افزایش تعداد خانوار تحت پوشش داوطلبان
- افزایش تعداد پرسنل تحت پوشش داوطلبان متخصص
- افزایش کمی خدمات ارائه شده به زیر گروهها و مردم منطقه
- افزایش درصد های کمی شاخص های برنامه

5-بررسي­و برنامه ريزي­براي­دستيابي به اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه و اجراي خط مشي ها در قالب سياستهاي وزارت متبوع

6-تدوين برنامه عملياتي جلب مشاركت بر اساس اولويتها

7-برنامه­ريزي­د جهت­پيشبرداهداف­برنامه­هاي­مشاركت­جامعه­ازطريق­جلب­مشاركت­سايرسازمانها،­ادارات و نهادهاي­دولتي وغير دولتي

8-جمع آوري ، بررسي، تجزيه و تحليل گزارشات آماري فصلي و ساليانه در سطح شهرستان وارسال به موقع به معاونت بهداشت و بازخورد مناسب به واحدهاي تابعه

9- برنامه ريزي جهت همكاري مردم با برنامه هاي بهداشت در سطح شهرستان

10- ايجاد و امكان مشاركت عملي مردم در ايجاد و راه اندازي واحد هاي بهداشتي

11- ايجادو تقويت مكانيسم هاي مناسب براي همكاري هاي بين بخشي در امور مربوط به برنامه جلب مشاركت جامعه

12- شركت در شوراهاي بهداشتي با توجه به شرايط و وضعيت خاص برنامه هاي جلب مشاركت جامعه

13-ايجاد هماهنگي هاي لازم و همكاري باساير واحدهاي تابعه شهرستان در جهت برنامه ريزي و تعيين اولويت در خصوص برنامه هايي كه نياز به مشاركت مردمي دارد.

14- برنامه ريزي در جهت شناساندن طرح جلب مشاركت در بخشهاي مختلف توسعه بر اساس خط مشي -هاي تعيين شده و ايجاد انگيزه براي تداوم مشاركت مردم

15- تماس با مربيان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه و جلب همكاري با اولياي مدارس در ارتقاءسطح بهداشت

16-كسب­اطلاعات­جمعيتي­درموردمناطق­تحت­پوشش­مراكز بهداشتي­درماني­شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگي اجراي آن

17- انتخاب مركز مناسب از لحاظ جغرافيايي و دسترسي مردم به خدمات بهداشتي بمنظور اجراي طرح مشاركت مردم جامعه

18- نظارت بر شركت كردن كليه واحد هاي تشكيل دهنده مركز در استفاده از ساختار برنامه مشاركت مردم

19-انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق