دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
معرفی اعضاء

نام پرسنل

مدرک تحصیلی

سمت

ایمیل

 خانم معصومه سلیمانی نژاد

کارشناس بهداشت خانواده

مسئول واحد

soleymani.m@dums.ac.ir

خانم لیلا جاهد

کارشناس ارشد مامایی

مسئول برنامه مراقبت مادران

Jahed.l@ dums.ac.ir

خانم فاطمه زادعلی

کارشناس بهداشت عمومی

مسئول برنامه مراقبت کودک سالم ومرگ کودک

zadeali.f@dums.ac.ir

خانم فاطمه مهرالی

کارشناس مامایی

کارشناس برنامه سلامت باروری

mehrali.f@ dums.ac.ir

خانم مریم آذر کمان

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس برنامه شیرمادروسالمندان

Azarkaman.m@ dums.ac.ir

خانم الهام صادقی سلیمی

کارشناس پرستاری

کارشناس برنامه  میانسالان

sadeghi.l@ dums.ac.ir