هفته جهانی سالمندان( 13-7) مهرماه با شعار فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان گرامی باد.
منو اصلی
معرفی اعضاء

نام پرسنل

مدرک تحصیلی

سمت

ایمیل

 خانم معصومه سلیمانی نژاد

کارشناس بهداشت خانواده

مسئول واحد

soleymani.m@dums.ac.ir

خانم لیلا جاهد

کارشناس ارشد مامایی

مسئول برنامه مراقبت مادران

Jahed.l@ dums.ac.ir

خانم فاطمه زادعلی

کارشناس بهداشت عمومی

مسئول برنامه مراقبت کودک سالم ومرگ کودک

zadeali.f@dums.ac.ir

خانم فاطمه مهرالی

کارشناس مامایی

کارشناس برنامه سلامت باروری

mehrali.f@ dums.ac.ir

خانم مریم آذر کمان

کارشناس بهداشت عمومی

کارشناس برنامه شیرمادروسالمندان

Azarkaman.m@ dums.ac.ir

خانم الهام صادقی سلیمی

کارشناس پرستاری

کارشناس برنامه  میانسالان

sadeghi.l@ dums.ac.ir