دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
بهداشت محیط

بهداشت محیط از جمله بارزترین و ارزشمند ترین پشتوانه جوامع و کشورها است که بعنوان یک راهکار با اهمیت نه تنها سلامت آحاد جامعه را درنظر میگیرد بلکه تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای در بهره وری ،کیفیت محصولات ،انگیزش کار ،رضایت مندی مشتریان ، ارتقاء کیفیت زندگی و کوتاه نمودن مسیر رسیدن به توسعه پایدار را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد .

هدف بهداشت محیط نظارت بر فعالیت های زیست محیطی و کنترل عواملی است که به نحوی برروی سلامت جسم و روان انسان تاثیردارد و همچنین ارائه راهکارهای مناسب درجهت حذف ویا کاهش عوامل آلاینده محیط میباشد واین مهم تحقق نمی یابد مگرآنکه بتوانیم با استفاده قوانین ، آئین نامه ها و اجرای طرحهای عملی دانش فنی و علمی همکاران در سطوح محیطی را تقویت نمائیم.

تعریف بهداشت محیط :بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامتی جسمی،روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارد .

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط:

·

·1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و

اماکن بين راهي؛

·2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب

·و اطمينان·از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛

3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و

·اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛

4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و

معدوم نمودنمواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛

5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و

اخذ مجوزتعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛

6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق

دستورالعملهاي صادره؛

7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛

9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت

بهداشت محيط؛

10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و

مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و

ارسال به آزمايشگاه؛

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با

توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛

15. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف

بهداشتي وارائه راهكارهاي مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛

17. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

18. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

19. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛

20. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛

21. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛

22. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

23. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛

24. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع

·زباله ها

25. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛

26. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛

27. تاسيس شورای حل اختلاف ويژه امور بهداشتي؛

28. تاسيس اورژانس بهداشت محيط؛

29. اجرای طرح ضريت؛

30. اجرای طرح شهر سالم؛

31. اجرای روستای سالم؛

32. بهسازی محيط روستا؛

33. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامين اجتماعي شهرستان؛

34- نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي·( محيط

·روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي،

·بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات

و كنترل كيفيت مواد غذايي وآموزش موازين بهداشت محيط و .. و گزارش نتايج به مفامات

ذيربط؛

35-راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه

اجراي پروژه هاي شهر سالم؛

36- اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

37- اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

38- اجرای طرح امنيت غذا؛

39- اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛

40- بازديد و نظارت از استخرهای شنا؛

41- جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب

آشاميدني و·تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

42- ·تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط

فرایندهای کارشناسان ستاد بهداشت محیط مرکز بهداشت دزفول:

 

1-شوراي سلامت

2- رتبه بندي بهداشتي شهرستان

3- سامانه فوريت ها و شكايات بهداشتي

4- دخانيات

5-كشتارگاه هاي دام و طيور

6-بهداشت مدارس و مهد هاي كودك و روستا مهدها

7-زباله هاي شهري وروستايي

8-پادگان ها و مراكز نظامي

9-برنامه ريزي طرح تشديد و بسيج سلامت نوروزي

10- كاروانهاي راهيان نور

11-سالمندان

12-پايش ستادي

13-صدور مجوز ها

 

علي اورامن

 

1-مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي

2-نمونه برداري نان و مواد غذايي

3-زباله عفوني و بيمارستان ها

4-مراكز درماني

5-بلايا و حوادث

6-آلودگي هوا

7-پايش ستادي

8-صدورمجوزها

9- بهسازي محيط روستا

 

علي افتخاري

 

1-آمار

2-فيش درآمد

3-صدورمجوزها

4-پايش ستادي

5-اتلاف سگهاي ولگرد

 

علی اورامن

 

1- بهداشت مساجد

2-آموزشگاه اصناف

3-طغيان ها

4-سموم و گندزداها

5-شكايات مربوط به آب و فاضلاب

6- كارخانجات يخ

7- پيگيري شكستگي هاي شبكه لوله كشي و كلرهاي غيراستاندارد

8-استخرها

9- پايش ستادي

10-صدور مجوزها

11- آزمايشات آب

12-ثبت نتايج كلرسنجي در سامانه

 

غلامرضا زادمهر

 

1- پيگيري تداركات آزمايشگاهها

2- كاليبره كردن دستگاههاي نمونه برداري حوزه معاونت

3-آزمايشات آب

4-جمع بندي آمار مربوط به آب

5- پايش ستادي

 

مريم شريفي زاده

 

 

مسئول واحد: احمدرضا نجارزاده