#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
برنامه مادران

1-بوکلت مادران ویژه کاردان بهداشت خانواده

2-بوکلت مادران ویژه کارشناس مامایی وپزشک

3-فرم مراقبت پیش از بارداری

4-فرم مراقبت بارداری ویژه ماما/پزشک

5-فرم مراقبت بارداری ویژه بهورز

6-فرم مراقبت پس از زایمان ویژه ماما/پزشک

7-فرم مراقبت پس از زایمان ویژه بهورز

8-چک لیست پایش برنامه مادران در خانه بهداشت

9-چک لیست پایش برنامه مادران در مرکز روستایی

10-چک لیست پایش برنامه مادران در مرکز شهری

11-فلو چارت مراقبت پس از زایمان

 

   دانلود : flo_pasaz_zayman.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : cheklist_shahri_(1).pdf           حجم فایل 380 KB
   دانلود : cheklist_khane_b.pdf           حجم فایل 371 KB
   دانلود : form_pas_az_zayman.pdf           حجم فایل 112 KB
   دانلود : pas_az_zayman_mama.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : form_bardari_behvarz.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : form_moraghebat_bardary.pdf           حجم فایل 88 KB
   دانلود : form_pish_az_bardari_(1).pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : booklet_pezeshk.pdf           حجم فایل 1506 KB
   دانلود : boklet-kardan.pdf           حجم فایل 938 KB