#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
برنامه کودکان

1-راهنمای بوکلت کودک سالم ویژه غیرپزشک

2-راهنمای بوکلت کودک سالم ویژه پزشک

3-  بوکلت کودک سالم ویژه غیر پزشک 

4-بوکلت کودک سالم ویژه پزشک

5-بوکلت مانا ویژه غیرپزشک

6-بوکلت مانا ویژه پزشک

7-فرم مانا زیر2ماه ویژه غیرپزشک

8-فرم مانا بالای2ماه ویژه غیرپزشک

9-فرم مانا زیر2ماه ویژه پزشک

10-فرم مانا بالای2ماه ویژه پزشک

11-فرم  اولین معاینه نوزاد توسط پزشک

12-فرم مراقبت 5-3روزگی

13-فرم مراقبت 9-2ماهگی

14-فرم مراقبت24-12ماهگی

15-فرم مراقبت 7-3ساگی

   دانلود : rahnama.w.ghp.pdf           حجم فایل 4 KB
   دانلود : rahnama.w.p.pdf           حجم فایل 4 KB
   دانلود : wellbaby2.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود : well_baby.pdf           حجم فایل 361 KB