دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
اموردارویی

شرح وظایف واحد:

1- تهيه کليه داروهای مجاز مورد نياز تمام مراکز تحت پوشش

2- توزيع داروهای درخواستي مراکز در اسرع وقت

3- توزيع داروهای بهداشتي و تنظيم خانواده کليه مراکز و خانه های بهداشت و پايگاههای بهداشتي

4- نظارت مستمر بر داروخانه های مراکز و خانه های بهداشت

فعاليتهای جاری:

1-تهيه دارو

2-توزيع دارو

3-نگهداري دارو

4- نظارت


1- تهيه دارو

روش کار:

   داروهای اين مرکز عمدتا از معاونت بهداشتي استان تهيه مي گردد. در خواستهای تهيه دارو توسط مسئول امور دارويي به معاونت بهداشتي ارسال ميگردد كه اين درخواست هابر اساس سهميه بندی براي هر يك از مراكزدر نظر گرفته میشود.

  2- توزيع دارو

   توزيع دارو در مراکز بهداشتي درماني شهری و روستايي هر ماهه بر اساس درخواستهای آنها، با توجه به موجودی انبار داروئي بررسي و ارزيابي گرديده، سپس حواله انبار در دفتر امور داروئي توسط رايانه صادر و از طريق انبار داروئي ارسال مي گردد.

   توزيع دارو در خانه های بهداشت با توجه به جمعيت روستا و طبق دارونامه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي ارسال مي گردد.

    توزيع داروهای بهداشتي(مانا – پيشگيري از بارداري و...) هر سه ماه يکبار سهميه مراکز بهداشتي و درماني و خانه های بهداشت تحت پوشش آنها و مراکز بهداشتي درماني شهری و پايگاههای بهداشتي طبق جدول آماری که توسط مسئول بهداشت خانواده تنظيم گرديده تحويل مي گردد.

  3- نگهداری دارو

   کليه داروهايي که از معاونت بهداشتي به انبار دارويي مي رسد بر اساس تاريخ انقضای مصرف آنها و نوع دارو( قرص، قطره، شربت، ...) در قفسه های داروئي چيده شده و داروهای يخچالي در يخچال نگهداری مي شوند و در رايانه انبار داروئي و واحد امور داروئي ثبت مي گردند و به همين نحو در مورد داروهای صادره عمل مي شود.

4- نظارت

    نظارت بر داروخانه های تحت پوشش اين مرکز از طریق بررسي دفاتر داروئي، موجودی داروها، تاريخ انقضای مصرف داروها و ... توسط همکاران امور داروئي انجام مي گيرد.


فعاليتهای آموزشي

1.       آموزش کاربرد صحيح داروهای مجاز مورد استفاده در مراکز بهداشتي درماني و خانه های بهداشت به دانشجويان پيراپزشکي و آشنايي آنان با سيستم تهيه و توزيع و نظارت دارو.

2.       آموزش و آشنايي پرسنل دارويي با سيستم تهيه و توزيع و نظارت دارو.

 

 

شرح وظايف بهداشتي واحد دارويي(خدمات رايگان)

  تامين اقلام دارويي طرح هاي بهداشتي شامل طرح پيشگيري از بارداري، مكمل مادران، مكمل كودكان

  تامين داروهاي قابل تجويز در خانه هاي بهداشتي توسط بهورز، به صورت ماهيانه.

شرح وظايف بهداشت روان واحد دارويي(خدمات رايگان)

  تامين اقلام دارويي مورد نياز بيماران اعصاب وروان در مركز بهداشتي درماني روستايي و شهـري .

  تامين اقلام دارويي مورد نياز واحد پيشگيري جهت كنترل ومبارزه با بيماري هاي واگير 

شرح وظايف درماني واحد دارويي

          تامين حد اقل 270 قلم  داروي درماني جهت مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش به صورت ماهيانه

           تامين داروهاي مورد نياز پزشكان در سياري كليه خانه هاي بهداشت

          نظارت بر واحد هاي تابعه مراكز تحت پوشش با طراحي و تدوين چك ليست

نظارت بر  مراكز و داروخانه ها شامل:

          مراكز داراي داروخانه

          مراكز مجري برنامه پزشك خانواده با داروخانه مستقر در مركز

          مراكز مجري برنامه كه خدمات دارويي آنها به بخش خصوصي واگذار شده   

 


پرسنل این واحد

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

تلفن داخلی

دکتر مهدیس محمدزاده

مسؤول واحد دارويي

پزشک داروساز

212

 آقای مهدی فاضل مکارم

 مسئول انبار دارویی

         بهیار

243