هفته جهانی سالمندان( 13-7) مهرماه با شعار فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان گرامی باد.
منو اصلی
نظام مرگ کودک

فلوچارت مرگ کودک خارج بیمارستانی

پرسشنامه ب مرگ کودک خارج بیمارستانی

پرسشنامه ج مرگ کودک خارج بیمارستانی

پرسشنامه د مرگ کودک خارج بیمارستانی

پرسشنامه ه داخل بیمارستانی

پرسشنامه ه خارج بیمارستانی

   دانلود : h_(2).docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : h_(1).docx           حجم فایل 22 KB
   دانلود : d.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : g.docx           حجم فایل 27 KB
   دانلود : b.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : flo_marge_1__59.pdf           حجم فایل 87 KB