دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است(مقام معظم رهبری)
منو اصلی
آمار

فعالیتهای واحد آمار

1- اجرای برنامه سرشماری مراکز شهری و روستایی

- جمع آوری جداول توزیع جمعیت 54 خانه بهداشت و11 پایگاه و بررسی تک تک آنها و رفع اشکالات مربوطه و ثبت آنها در رایانه

- نظارت بر نحوه انجام عملیات سرشماری جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت

- نظارت بر نحوه استخراج داده های حاصل از سرشماری خانه های بهداشت بمنظور حفظ سلامت داده ها در فرمهای استخراج اطلاعات و انتقال به جداول توزیع جمعیت زیج حیاتی

- نظارت بر نحوه انجام سرشماری جمعیت حاشیه شهر

- برآورد جمعیت شهری با استفاده از 10 درصد جمعیت رابطین و اعلام جمعیت به مراکز شهری

- ارسال اطلاعات جمعیتی به معاونت بهداشت جهت تایید اطلاعات و سپس ارسال تاییدیه جمعیت به کلیه مراکز بهداشتی درمانی

2- ثبت مرگ و میر شهرستان ( DRS ) :

- توزیع گواهی های فوت استاندارد در سطح کل شهرستان

- جمع آوری اطلاعات مرگ و میر از سازمانهای مربوطه نظیر بیمارستانها ، پزشکی قانونی ومراکز بهداشتی درمانی و سازمان باغ بهشت

- بررسی صحت داده های ثبت شده در گواهی های فوت

- تعیین علت زمینه ای مرگ و کدگذاری آن با کتاب بین المللی طبقه بندی بیماریها ICD 10

- ورود اطلاعات مرگ و میر کل شهرستان درنرم افزار مربوطه

- محاسبه انواع شاص ها و نمودارهای مربوط به مرگ و میرشهرستان نظیر: سه علت اول مرگ شهرستان ، مرگ و میر گروههای در معرض خطر و ...

- تهیه کتابچه سیمای مرگ شهرستان

3-جمع آوری آمارهای ارسالی از مراکز شهری وروستایی تحت پوشش

- دریافت مجموعه فرمهای آماری از مراکز محیطی

- بررسی کمی فرمهای آماری از لحاظ ارسال کامل آنها

- ارائه پس خوراند به مسئول مرکز درخصوص نواقص فرمهای آماری

 

4- شرکت در پایشها وهمایشها

- انجام پایش و نظارت برعملکرد مراکز بهداشتی - درمانی وخانه های بهداشت طبق

برنامه زمان بندی ابلاغ شده و براساس چک لیست تهیه شده

- شرکت در پایش های فصلی تیم سلامت بر اساس چک لیست تهیه شده

    - شرکت در بازدیدهای کارشناسان ستادی از پایگاههای حاشیه شهر

    - شرکت درهمایشها وسمینارها و جلسات آموزشی اعلام شده به واحد آمار

5- بررسی، استخراج و تجزیه و تحلیل فرمهای آماری و محاسبه شاخص های بهداشتی :

-         ثبت فرم ثبت مرگ مذکور در برنامه نرم افزاری

 - تهیه و تنظیم گزارشات ماهیانه آماری اعم از (تنظیم خانواده-مراجعین سرپایی-ثبت موارد فوت    روستایی) در نرم افزار مربوطه و ارسال آنها طبق جدول زمان بندی شده لغایت 12 هر ماه به معاونت بهداشت

    - تهیه و تنظیم گزارشات فصلی اعم از زیج حیاتی و ارسال به معاونت بهداشت

-         تجزیه و تحلیل اطلاعات فرم های آماری مذکور

6- تامین فرمهای آماری از نظر چاپ وتوزیع آن

 - برآورد نیاز مراکز روستایی وشهری درخصوص فرمهای آماری واقدام جهت چاپ ودر اختیار گذاشتن آنها

7- اجرای برنامه آموزشی

- همکاری با واحد آموزشی واجراء برنامه تفضیلی که از طرف واحد آمار در ابتدای سال اعلام شده

 

- آموزش به رده میانی ودانشجویان وپزشکان جدید الورود وکلیه نیروهای طرحی

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت بهورزان

8- سایر فعالیتهای واحد

- تهیه پانل مدیریت اطلاعات سلامت مرکز بهداشت شهرستان

- جمع آوری عملکرد کلیه واحدهای ستای مرکز بهداشت

- تهیه کتابچه عملکرد مرکز بهداشت شهرستان دزفول

- تدوین برنامه عملیاتی واحد آمار

- ارائه آمار و اطلاعات به دانشجویان – پژوهشگران – کارکنان سایر ادارات بعد از تایید حراست ورئیس مرکز بهداشت شهرستان

- همکاری در برگزاری کمیته زیج حیاتی و مرگ و میر