#کرونا را شکست می دهیم #هر خانه یک پایگاه سلامت
منو اصلی
پرسنل واحد

معرفی پرسنل واحد آمار

 

 

 

 

Bevel: زهرا نیک فرد nikfard.z92@gmail.com کارشناس مدارک پزشکی مسئول واحد آمار
Bevel: نگین استوان  کارشناس ارشد مدارک پزشکی Bevel: پروین خیرعلی مشاک زاده  کارشناس بهداشت عمومی
Bevel: مریم حسینی  کارشناس پرستاری(نیروی طرحی)
Reserved: تیستتلتل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    تلفن مستقیم  واحد آمار: 42253883

                                         داخلی واحد آمار:         213